Fravær

Alt fravær og manglende afleveringer af skriftligt arbejde registreres løbende uanset årsag. Du har pligt til at oplyse skolen om årsager til alt fravær. Ved fortsat fravær på grund af sygdom eller ved længerevarende sygdom vil vi kræve en lægeerklæring, som betales af dig selv eller dine forældre.

Du må max have 10 % fravær, der dækker over almindelig sygdom, lægebesøg, køreprøve etc. 

Kan du midlertidigt eller permanent ikke deltage i undervisningen i et eller flere fag, kan du efter anmodning og efter rektors konkrete vurdering blive fritaget for dele af undervisningen. Det er derfor nødvendigt, at skolen er i besiddelse af relevante oplysninger for at kunne hjælpe og vejlede dig bedst muligt.

Den primære kommunikation foregår i Lectio, og vi forventer derfor, at du dagligt orienterer dig i Lectio. Du skal fx løbende i Lectio holde dig orienteret om omfanget af dine forsømmelser. Hvis dine forsømmelser giver anledning til bekymring, vil du blive kontaktet af din studievejleder eller af kontoret.

Er dit fravær for højt, vil du få en pædagogisk tilrettevisning (bekendtgørelsens §6), som vil blive fulgt af en skriftlig advarsel, hvis dit fravær fortsat stiger. Dette gælder både for fysisk fravær og for manglende rettidig aflevering af skriftlige opgaver.

Ved uoverensstemmelse mellem skolens registrering af dine forsømmelser i et givet fag og din egen opfattelse skal du i første omgang rette henvendelse til den pågældende faglærer.

Når en elev er fyldt 18 år, orienteres forældrene ikke længere automatisk om elevens skolegang (herunder forsømmelser). Eleven har juridisk ret til at blive respekteret som myndig.

På JohannesGymnasiet finder vi dog samarbejdet mellem skole og forældre meget vigtigt. Vi forbeholder os derfor retten til at kontakte forældre i tilfælde af for højt fravær, mistrivsel, bekymrende fagligt standpunkt etc. Kontakten til myndige elevers forældre undlades kun, hvis eleven henvender sig til skolen og frabeder sig kontakten.      

Skolen forventer, at forældrene bakker op om uddannelsen. Vi opfordrer derfor alle forældre til løbende at samtale med eleven om dennes studieforløb. Vi opfordrer også til, at forældrene løbende orienterer sig i Lectio og herigennem opnår indblik i fx lektier, afleveringer, karakterer samt tilmeldingsfrist for karaktersamtale. 

 

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler for JohannesGymnasiet er udarbejdet i henhold til "Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser", Bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006.